Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

§ 5 zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení

Organizačný poriadok obce Nové Sady nájdete v prílohe 

 

Právomoci a kompetencie sú definované v zákonoch:

 • Zákon č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (audiovizuálny zákon)
 • Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch
 • Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami 
 • Zákon č. 135/1961 Zbo pozemných komunikáciách (cestný zákon
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
 • Zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
 • Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave 
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov    
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 • Zákon ć. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej premávke
 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v z.n.p.
 • Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v z.n.p.
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

 

 

Spôsob podávania žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností alebo iných podaní: uvedené podania sa prijímajú poštou na adrese Obecný úrad Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24, osobne v podateľni obecného úradu, na mailovej adrese podatelna@novesady.sk , prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím elektronického podpisu.

 

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce musia byť podané spôsobom, kde je preukázateľná lehota doručenia a preukázateľným spôsobom identifikovaný odosielateľ a prijímateľ, za takýto spôsob sa nepovažuje z vyššie uvedených spôsobov mailová komunikácia alebo bežná poštová zásielka. Náležitosti takéhoto podania sú uvedené v individuálnom rozhodnutí ku každému konaniu.

 

Lehoty pre odvolania v jednotlivých konaniach sú uvedené v rozhodnutiach k prejednávanej veci.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe sú uvedené vyššie.

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je zverejnený v dokumentoch.