Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné symboly

Obec Nové Sady dala do používania obecné symboly na základe expertízy Heraldickej komisie zo dňa 06.03.1998. Erb spolu s ostatnými symbolmi obce schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/1998, na základe ktorého bol urobený zápis pod signatúrou N-68/98 do Heraldického registra Slovenskej republiky. 
Historickým symbolom obce je pelikán, ktorý kŕmi svoje tri mláďatá. Vyrytý je na pečatidle z 18. storočia, ktoré sa dodnes zachovalo v Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Odtlačok tohto pečatidla sa našiel na dokumentoch z r. 1771– 1782. Mimoriadne významný je kruhopis pečatidla: SIGILL(um) PAGI ASSAKURT. Názov obce nás týmto vracia až do 14. storočia – k Ašovcom, ktorí obec vlastnili v 14. – 16. storočí. Z uvedeného vyplýva, že opísané pečatidlo malo určite gotickú predlohu s rovnakým symbolom. Môžeme predpokladať, že obec toto pečatidlo používala až do začiatku 20. storočia. V druhej polovici 19. storočia obec používala i nápisovú pečiatku s kruhopisom: ASSAKÜRTH KÖZSÉG, ktorý pokračuje slovom: PECSÉTJE vyrytým v strede pečatného poľa.

80sk_1 80sk_2

Erb obce tvorí červený štít, v ktorého dolnej polovici sa vznáša strieborný pelikán so zlatou zbrojou, k nemu spredu prilietajú tri mláďatá (historický znak obce). Hornú polovicu štítu vypĺňa zlatá, perlami zdobená, uzavretá koruna so striebornou čiapkou, spočívajúca na striebornom, zlatom obrúbenom vankúši so zlatými strapcovými uzlami. (symbolická skratka historických znakov obcí Čab a Sila).

Nakoľko sa v roku 1999 časť obce - Čab od obce Nové Sady oddelila a erb ustanovený Heraldickou komisiou obsahoval i symbolickú skratku historického znaku tejto obce, obec Nové Sady požiadala Heraldický register SR o stanovisko k ďalšiemu používaniu uvedeného erbu. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom z 19.02.2000 potvrdila ďalšie používanie erbu, ktorý obci odporučila Heraldická komisia. 

80sk_3

 

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), červenej (2/6) a bielej (3/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

80sk_4
 

Časti obci Nové Sady – Sile, sa pripisujú dve pečatidlá. Staršie, zo 17. stor., má totožný obsah s pečatidlom obce Čab: v pečatnom poli je kľačiaci sv. Štefan, ktorý obetuje na podušku položenú kráľovskú korunu Madone s dieťaťom. Kruhopis pečatidla znie: SIGILVM * SILIENSE. Popri tomto pečatidle, ktoré bolo pravdepodobne vyhotovené podľa neznámej predlohy zo 16. stor., Sila používala v druhej polovici 19. stor. nápisovú pečiatku podobnú čabianskej s kruhopisom v pečatnom poli: SZILL KÖZSÉG, ktorý v strede poľa pokračuje slovom: PECSÉTJE. Táto pečiatka sa našla na listoch z r. 1893 a 1894. 

 

Za mladšie sa označuje oválne pečatidlo z r. 1709, ktorého pole vypĺňa kolmo postavené čerieslo, lemeš a vinohradnícky nôž. Nad náradím je opačne vyrytý spomenutý letopočet. Vzhľadom na to, že sa na pečatidle nenachádza žiaden ďalší text, nemožno ho obci Sila spoľahlivo pripísať. V rámci obce Nové Sady sa vyvíjali osady Ceroviny a Kotrbál. V týchto osadách nikdy nebola organizovaná správa a nikdy nemali vlastné symboly.

 

Pečatidlo obce z roku 1930 Pečatidlo obce používané v súčasnosti

                                                                  80sk_5   80sk_6    80sk_7