Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Nových Sadoch oznamuje svojim čitateľom, že počas letných prázdnin bude knižnica otvorená nasledovne: 

 

01.07.2024 - OTVORENÁ 

03.07.2024, 08.07.2024 a 10.07.2024 - ZATVORENÁ

15.07.2024, 17.07.2024 - OTVORENÁ

22.07.2024, 24.07.2027, 29.07.2024,31.07.2024, 05.08.2024, 07.08.2024 - ZATVORENÁ

12.08.2024, 14.08.2024, 19.08.2024, 21.08.2024, 26.08.2024, 28.08.2024 - OTVORENÁ

 

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám krásne leto 

 

Vážení čitatelia, od 01.októbra 2022 dochádza k zmene otváracích hodín obecnej knižnice nasledovne: 

Pondelok : 15:00 - 17:00 

Streda : 13:30 - 15:30 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Cenník služieb a poplatkov v Obecnej knižnici Nové Sady
Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu je povinný hradiť knižnici výdavky spojené so zaslaním upomienok:

I. upomienka 1,00€
II. upomienka 1,50 € 
III. upomienka 2,00 € 

Registračný poplatok
Dospelí 2,00 € 
Deti a študenti 1,00 €

 

79sk_1

 

 

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nových Sadoch


V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydávam tento knižničný a výpožičný poriadok.

 Knižničný poriadok

Článok l
Pôsobnosť Knižného poriadku
1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice Nové Sady, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jaj používateľov. 
2. Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch.
3. Obecná knižnica v Nových Sadoch je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Knižnica je organizáčnou zložkou Obce Nové Sady.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično – informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácii a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obecný úrad, 951 24 Nové Sady 177.

Výpožičný čas: 

pondelok 15.00 hod. – 17.00 hod.
Streda 13.30 hod. – 15.30 hod.

Článok 3
Knižničný fond
1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a/ Primárny fond: periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, obrazové dokumenty
b/ Sekundárny fond: katalógy
2. Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom obce. Používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice
1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. 
2. Základné služby knižnice sú:
- absenčné a prezenčné výpožičné služby
- predlžovanie výpožičnej lehoty
- poskytovanie ústnych faktografických a bg. informácií
3. Špeciálne služby knižnice sú: 
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- medziknižničné výpožičné služby
4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
5. Knižnica diferencuje svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, prípadne vzdelania a profesijného zamerania. 


Článok 5
Prístupnosť knižnice
1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu občanov k informáciám a dokumentom
2. Registrovaný používateľ má na základe platného preukazu používateľa prístup do priestorov knižnice.
3. Zdravotné znevýhodneným používateľom sa poskytujú služby primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.


Článok 6
Základné práva a povinnosti používateľa knižnice
1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice.
2. Používateľ je povinný odkladať si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch zachováva ticho, poriadok a čistotu.
3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
5. Rovnako sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používať vlastné počítače je dovolené len po súhlase pracovníka knižnice.
6. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou, alebo používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným na obtiaž.
7. Rodinní príslušníci používateľa s nákazlivou chorobou sú povinní o tom informovať pracovníka knižnice, ktorý zabezpečí dezinfekciu knižničných dokumentov.
8. Používateľ má právo podávať ústne a písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.


Článok 7
Registrácia používateľa
1. Registrovaným používateľom sa môže stať:
a/občan Slovenskej republiky
b/Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
2. Záujemca sa stane registrovaným používateľom knižnice vydaním Preukazu používateľa. Podpísaním prihlášky nový používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku. 
3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.
4. Knižnica upozorní používateľa pri zápise na Knižničný a výpožičný poriadok. 


Článok 8
Preukaz používateľa
1. Preukaz sa vystavuje:
a/občanom SR po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom. V prípade, že študenti požadujú úľavy na registračnom poplatku, predložia platný preukaz študenta alebo potvrdenie o návšteve školy u stredoškolákov. V prípade, že nezamestnaní požadujú úľavy na registračnom poplatku, predložia potvrdenie o evidencii na úrade práce. U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti. Deti do 15 rokov majú nárok na preukaz po podpísaní prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.
b/občanom iných štátov po predložení povolenia k pobytu v SR a cestovného pasu
c/právnickým osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.
2. Platnosť preukazu požívateľa sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1/čl. 8.
3. Za vystavenie a obnovenie preukazu požívateľa sa platí registračný poplatok. Jeho cenu určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zanikne:
a/ odhlásením
b/ neobnovením členstva v novom roku kalendárnom roku
c/ hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a nenahradením škôd v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračný poplatky nevracajú.
5. Používateľ, ktorému bolo odobraté členstvo v zmysle bodu 4/c sa nemôže stať znovu členom knižnice. Právo využívať služby knižnice, sa môže používateľovi odobrať na určitý čas i z hygienických dôvodov.
6. Preukaz používateľa je doklad, ktorý oprávňuje používateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba osoba, na ktorej meno bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz používateľa na overenie jeho totožnosti.
7. Za dôsledky zneužitia preukazu používateľa zodpovedá jeho držiteľ. Stratu je povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1/č. 8. Za vydanie nového preukazu používateľa je stanovený poplatok podľa cenníka služieb a poplatkov.
8. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama, používateľ hradí náklady s tým spojené.

 


Výpožičný poriadok

Článok 9
Druhy výpožičiek
1. Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne. 
3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Absenčné sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

- dokumenty z príručných fondov
- dokumenty z fondov čitárne a študovne
- dokumenty, požičiavanie ktorých by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi / fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod./
- dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS, pri ktorých to ako podmienku vyžaduje požičiavajúca knižnica.


Článok 10
Zásady vypožičiavania
1. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa. 
2. Naraz si možno absenčne objednať najviac 10 dokumentov.
3. Výpožičná lehota je 30 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac 3x o ďalších 20 dní od dátumu predlžovania.
5. Výpožičnú lehotu nenmôžeme predĺžiť ak:
a/ používateľ porušil výpožičný poriadok / výpožičky nevrátil včas, nezaplatené upomienky/
b/ dokument si rezervoval iný použivateľ
6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.


Článok 11
Evidencia výpožičiek
1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov ta, aby bola zaručená preukazateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
- manuálne v evidenčných listoch používateľov a v preukazoch používateľov.
3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ podpisom.
4. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

 

Článok 12
Zodpovednosť za vypožičaný dokument
1. Používateľ je povinný:
a/ pri vypožičiavaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť,
b/ vrátiť dokument v takom stave v akom ho prevzal.


Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek
1. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, platí poplatok za oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bol upomínaný alebo nie. Poplatok za oneskorenie sa platí za každý dokument osobitne. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.
2. Knižnica posiela používateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus o zmier a sankčný postih v zmysle interných zákonných predpisov obecného úradu. Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
3. Ak používateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, knižnica bude vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí používateľ, resp. jeho zákonný zástupca všetky náklady.


Článok 14
Straty a náhrady
1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojim podpisom.
3. Knižnica požaduje nahradenie škody s niektorou z týchto foriem:
a/ výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
b/ nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Kópiu môže urobiť knižnica, pričom používateľ hradí všetky náklady vrátane nákladov na väzbu,
c/ nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
b/ finančnou úhradou ceny dokumentu.


Článok 15
Medziknižničná výpožičná služba
1. Ak používateľ potrebuje dokument alebo jeho časť, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o jeho zapožičanie alebo kópiu z inej knižnice v Slovenskej republike alebo v zahraničí prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby /MVS/ alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. 
3. Spoplatnenie závisí od požiadaviek požičiavajúcej knižnice prípadne výšky poštovného.
4. Podľa Vyhlášky MK SR a MVS a MMVS.


Záverečné ustanovenia
1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice.
2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť vedúci knižnice.
3. Týmto sa ruší Knižničný a výpožičný poriadok zo dňa 13.12.2004 a tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 13. septembra 2005

 

 

 

V Nových Sadoch dňa 13. 9. 2005 
Ing. Sako Miroslav 
starosta obce