Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 246x

VZN č.29-2014 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Stiahnuté: 420x

Dodatok č. 6 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 186x

VZN č .312014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 352x

VZN č.32 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 188x

VZN č. 33 trhový poriadok Stiahnuté: 189x

VZN č. 34-2015 Stiahnuté: 181x

VZN č. 35-2015 Stiahnuté: 185x

Dodatok č. 5 k VZN č. 24 Stiahnuté: 162x

Dodatok č. 1 k VZN č.32 Stiahnuté: 174x

Dodatok č. 1 k VZN č.312014 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 164x

Dodatok č. 1 k VZn č.33 Stiahnuté: 168x

VZN č.38-2016 o miestnych daniach Stiahnuté: 239x

Dodatok č. 6 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadení Stiahnuté: 157x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenia

D o d a t o k č. 12 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 17x

Iné právne dokumenty

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 Stiahnuté: 65x

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NOVÉ SADY 2015 – 2025 Stiahnuté: 483x

Štatút obce 2 Stiahnuté: 185x

Rokovací poriadok OZ Nové Sady Stiahnuté: 218x

Stránka