Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 9 k VZN č.24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 16x

VZN č. 412019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 30x

VZN č. 16-2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 49x

Dodatok č. 11 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 65x

Dodatok č. 10 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 77x

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 169x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 112x

Dodatok č. 9 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 144x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 159x

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 216x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 226x

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 206x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 224x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 229x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 348x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 243x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 280x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 212x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 210x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 263x

Stránka