Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 10 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 8x

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 86x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 56x

Dodatok č. 9 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 90x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 85x

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 157x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 166x

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 149x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 159x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 169x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 225x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 171x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 191x

VZN č.21 o výške dotácie na prevádzku na dieťa MS Stiahnuté: 152x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 159x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 156x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 187x

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 168x

VZN č. 27 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 157x

VZN č. 28 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Stiahnuté: 198x

Stránka