Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 10 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy školských zariadení Stiahnuté: 2x

Dodatok č. 12 k VZN 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 0x

Dodatok č. 9 k VZN č.24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 79x

VZN č. 412019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 154x

VZN č. 16-2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 90x

Dodatok č. 11 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 125x

Dodatok č. 10 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 125x

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 219x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 161x

Dodatok č. 9 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 192x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 249x

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 263x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 274x

Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 254x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 268x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 310x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 470x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 291x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 356x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 263x

Stránka