Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 43/2021o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové Sady Stiahnuté: 0x

Dodatok č. 11 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy školských zariadení Stiahnuté: 14x

VZN č. 42/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 38x

Dodatok č. 1 k VZN č. 362016 o nakladaní s KO Stiahnuté: 16x

Dodatok č. 10 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy školských zariadení Stiahnuté: 48x

Dodatok č. 9 k VZN č.24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 127x

VZN č. 412019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 257x

VZN č. 16-2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 118x

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 256x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 191x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 372x

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 336x

Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 279x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 350x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 609x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 331x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 296x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 283x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 403x

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 268x

Stránka