Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poľovníci

 

Prijatím zákona číslo 23/1962 Zb. o poľovníctve zanikla Poľovnícka spoločnosť Nové Sady a
vznikli Poľovnícke združenia Nové Sady a Malé Zálužie. 8. júna 1963 bol podaný návrh na ich
zlúčenie a tak v roku 1964 prináležali PZ Nové Sady poľovné revíry na poľnohospodárskej pôde
JRD Nové Sady - 1 223 ha, JRD Čab-Sila -1 024 ha a JRD Malé Zálužie - 985 ha, (spolu 3232
ha).
V roku 1966 sa PZ Nové Sady rozdelilo na PZ Nové Sady s revírmi Nové Sady a Malé
Zálužie a nové PZ Čab-Sila s revírom Čab-Sila, v roku 1973 sa obe združenia opäť zlúčili a
vzniklo zlúčené Poľovnícke združenie v Nových Sadoch.
V júli 1978 bola slávnostne daná do užívania poľovnícka chata. Myšlienka zdokonaľovať
streleckú techniku a zručnosť nadobudla reálne rozmery v roku 1978, kedy pri chate vznikla
strelnica. Uskutočňovali sa tu povinné previerky strelieb domácich poľovníkov i strelecké
preteky pre verejnosť.
Neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva je poľovnícka kynológia, ktorá má bohatú históriu i
prítomnosť. Najviac sa osvedčili plemená nemeckých stavačov a českého fúzača. Popri
stavačoch sa chovajú i sliediče a brloháre.
Rozloha poľovného revíru v roku 2006 je 3261 ha. Lesná pôda a vodné plochy tvoria 100 ha.
Sú to zväčša háje, remízky a medze, ktoré zostali po rekultivácii pôdy v 70. rokoch. Vodné
plochy tvorí rybník v Malom Záluží, potoky Radošinka a Galanovka. Okrem lovu venujú členovia
pozornosť aj chovu a ochrane zveri. V revíri sú zriadené krmelce na jadrové, objemové a
dužinaté krmivo. Združenie sa prezentuje reláciami v obecnom rozhlase hlavne v júni, Mesiaci
poľovníctva, v poľovníckych časopisoch, pri príležitosti Dňa detí a pod. Najvyššie hodnoteným
podujatím je už tradične poľovnícka zábava.