Navigácia

Obsah

Späť

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážení občania,

osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, IČO 00308340 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako "prevádzkovateľ").

 

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU  A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

Vyvesené: 25. 6. 2019

Dátum zvesenia: 29. 7. 2027

Zodpovedá: Správce Webu

Späť