Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 45/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadeni Stiahnuté: 4x

VZN č. 45/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia Stiahnuté: 3x

VZN č. 44/2021 o podmienkach poskytovania dotáci Stiahnuté: 103x

VZN č. 43/2021o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové Sady Stiahnuté: 57x

Dodatok č. 11 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy školských zariadení Stiahnuté: 88x

VZN č. 42/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 120x

Dodatok č. 1 k VZN č. 362016 o nakladaní s KO Stiahnuté: 79x

Dodatok č. 10 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy školských zariadení Stiahnuté: 107x

Dodatok č. 9 k VZN č.24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 189x

VZN č. 412019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 341x

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 328x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 247x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 465x

Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 330x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 421x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 713x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 388x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 347x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 342x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 467x

Stránka