Navigácia

Obsah

Organizačný poriadok Obec Nové Sady (592.09 kB)

Právomoci a kompetencie sú definované v zákonoch:

 

 

Spôsob podávania žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností alebo iných podaní: uvedené podania sa prijímajú poštou na adrese Obecný úrad Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24, osobne v podateľni obecného úradu, na mailovej adrese podatelna@novesady.sk , prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím elektronického podpisu.

 

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce musia byť podané spôsobom, kde je preukázateľná lehota doručenia a preukázateľným spôsobom identifikovaný odosielateľ a prijímateľ, za takýto spôsob sa nepovažuje z vyššie uvedených spôsobov mailová komunikácia alebo bežná poštová zásielka. Náležitosti takéhoto podania sú uvedené v individuálnom rozhodnutí ku každému konaniu.

 

Lehoty pre odvolania v jednotlivých konaniach sú uvedené v rozhodnutiach k prejednávanej veci.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe sú uvedené vyššie.

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je zverejnený tu: urad-9/dokumenty/?page=3