Navigácia

Obsah

Obecný úrad Nové Sady - „Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady"

Typ: ostatné
Obecný úrad Nové Sady - „Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady„Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady"

Informácia o realizácii projektu - Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady

Obec Nové Sady realizuje projekt „Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady" na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Prioritná os: 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podieľu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá dňa 4.4.2019 a schválená výška príspevku bola 440 766.85 EUR.

Začatie realizácie projektu: 10.2019.

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov obce Nové Sady a to prostredníctvom investícií do dobudovania vodovodnej siete v časti Kotrbál a Ceroviny a do vybudovania úpravne vody. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou.

Realizácia projektu prispeje k riešeniu aktuálnych nedostatkov v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, pričom bude mať pozitívny dopad na kvalitu života obyvateľov obce Nové Sady ako aj susednej obce Čab..

 

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

- Aktivita 1: Rozšírenie vodovodu Kotrbál a Ceroviny

- Aktivita 2: Úpravňa vody Nové Sady časť Sila


Vytvorené: 16. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2020 15:09
Autor: