Navigácia

Obsah

Výstavba

Správy

Autobusové zastávky a spevnené plochy 1

Autobusové zastávky a spevnené plochy


ostatné | 26. 5. 2022 | Autor:
Výstavba detského ihriska v obci Nové Sady - „Divotvorné preliezkovo

Výstavba detského ihriska v obci Nové Sady - „Divotvorné preliezkovo"

„Divotvorné preliezkovo" celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:
Obecný úrad Nové Sady - „Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady

Obecný úrad Nové Sady - „Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady"

„Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vody v obci Nové Sady"
celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor:
Obecný úrad Nové Sady -

Obecný úrad Nové Sady - "Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady"

"Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady" celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor:
#

Kamerový systém v obci Nové Sady - dobudovanie: Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Kamerový systém v obci Nové Sady - dobudovanie: Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:
#

Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti v budove OÚ.Projekt rieši: kompletné zateplenie obvodových
stien, výmenu výplne vonkajších otvorov, doplnenie izolácie do strechy, výmenu svietidiel v podkrovných priestoroch, zateplenie sokla po
obvode budovy, úpravu odkvapových chodníkov a okolitého terénu tak, aby voda odtekala od budovy, výmenu bleskozvodu, realizáciu výťahu,
osadenie fotovoltických panelov na streche a ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácií. Cieľovou
skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú obyvatelia obce. Zároveň je tu snaha obce vytvoriť kvalitné, príjemne a zdraviu prospešné
prostredie pre užívateľov obecného úradu. V intenciách výzvy sa obec rozhodla vybudovať bezbariérový vstup do budovy OÚ ako aj
bezbariérový vstup do vyšších podlaží, ktorý bude riešený navrhnutým výťahom. Budova OÚ v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej
požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v budove OÚ.
celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor:

Rozbor vody - protokol o skúškach č. 7005/2016

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov rozboru vody č. 7005/2016 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Rozbor vody - protokol o skúškach č. 5985/CH/2016

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov rozboru vody č. 5985/CH/2016 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Rozbor vody - protokol o skúške č. 85055

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov rozboru vody č. 85055 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Rozbor vody - protokol o skúške č. 2460/ 2016

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov rozboru vody č. 2460/2016 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Rozbor vody - protokol o skúške č. 868/2016

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov rozboru vody č. 868/2016 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:
#

Kontajnery na stavebný odpad a železo


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Zeleň v okolí kaštieľa


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Rekonštrukcia kaštieľa


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Rekonštrukcia domu smútku v Sile


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Autobusové zastávky


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Čistili sme „Žliabok“ v Sile


ostatné | 19. 11. 2011 | Autor:
#

Rekonštrukcia komunikácii a chodníkov


ostatné | 25. 10. 2011 | Autor:
#

Slavnostné otvorenie ihriska


ostatné | 16. 11. 2009 | Autor:
#

Bytovky už majú svojich nájomníkov

V apríli 2007 začala obec s výstavbou dvoch bytoviek. V každej bytovke je 15 bytov . Z toho sú v každej bytovke 2 byty - 1 izbové, 1 byt - 2 izbový a 12 bytov - 3 izbových. Výstavba bytoviek bola úspešne ukončená. Kolaudácia prebehla 8. júla 2008 a od 1. augusta

celý text

ostatné | 30. 9. 2009 | Autor:
#

Vynovený interiér domu smútku

Koncom roka 2007 sa začalo s kompletnou opravou interiéru najstaršieho z troch domov smútku a to na katolíckom cintoríne v Nových Sadoch. Ukončená bola v prvých mesiacoch roku 2008 . V budúcnosti sa uvažuje o kompletnej oprave aj ostatných domov smútku v obci.

celý text

ostatné | 31. 3. 2009 | Autor:
#

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Nových Sadoch prebehla koncom roka 2008, ktorá mala za cieľ podporiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vo väčšej spádovej oblasti obce so zameraním na stabilizáciu počtu žiakov. Rekonštrukcia strechy na budove základnej školy vo výške 36 247,76 € bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu. Rekonštrukcia vonkajšej fasády, zateplenie a výmena okien a dverí, obstaranie vybavenia školských stolov a stoličiek, interaktívnych tabúl a počítačov bola spolu vo
výške 291 710,61 €, z toho sa časť financovala zo zdrojov európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu vo výške 275 821,05 € a časť z vlastných zdrojov vo výške 15 889,56 €. celý text

ostatné | 31. 1. 2008 | Autor: