Navigácia

Obsah

Školstvo

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Nové Sady
Prvé písomné správy a škole v obci sú z roku 1614. Bola to škola cirkevná – evanjelická. Obšírnejšie správy prináša kronika až o škole z roku 1803. Bola v budove pred evanjelickým kostolom, postavená z nepálenej tehly. Mala dve miestnosti, v jednej bola trieda a v druhej býval učiteľ. Zariadenie triedy bolo jednoduché – stôl, stolička, skriňa a tabuľa. Deti sedeli na drevených laviciach okolo dlhého stolu. V zime navštevovalo školu 28 žiakov a v lete iba 8 dopoludnia sa vyučovalo od 8:00 – 11:00 hod. a popoludní od 14:00 – 17:00 hod. V roku 1875 bola postavená nová školská budova. Slúžila svojmu účelu až do roku 1945. Budova bola prekrytá šindľom, susedný byt učiteľa slamou. Vyučovacím jazykom bola vždy slovenčina. Tento stav trval do roku 1910, keď na základe prípisu podžupana z Nitry zaviedla sa Maďarčina ako vyučovací jazyk pod hrozbou odňatia štátnej podpory, čo trvalo do roku 1918. V roku 1915 bola postavená druhá cirkevná katolícka škola v časti Funcín. V roku 1945 boli všetky cirkevné školy v Československu poštátnené, a tak v obci vznikla národná škola pre 1. – 5. ročník a meštianska škola s 1. – 4. ročníkom. Učebne meštianskej školy boli v rôznych častiach obce – v budove kaštieľa, v budove bývalého obecného úradu, aj v šalande (stála na mieste kde je dnes areál firmy Nussi).
Budova dnešnej základnej školy bola postavená svojpomocne v akcii „Z“ a bola daná do užívania v roku 1960. Postupne v rokoch 1965 až 1979 boli do tunajšej školy pričlenení aj žiaci zo susedných málotriednych škôl – Carovín, Kapiniec, Malého Zálužia, Čabu a Sily.
Od 1. septembra 2004 bol vytvorený nový subjekt - Základná škola s materskou školou v Nových Sadoch, do ktorého patria Materská škola, Základná škola a Zariadenie školského stravovania. Riaditeľkou sa stala Kvetoslava Molnárová, zástupkyňou pre Základnú školu Mária Kopečná a zástupkyňou pre Materskú školu Silvia Halvoníková. K ďalšej zmene došlo od 1. septembra 2008, kedy bola do funkcie zástupkyne pre Materskú školu vymenovaná p. Mária Kulíšková. 10. augusta 2009 začala vykonávať funkciu riaditeľky Základnej školy s Materskou školou Mgr. Ľubica Martišková a na post zástupkyne pre ZŠ s MŠ bola menovaná Mgr. Ľubica Malíková.

Ceroviny
Obyvatelia osady Ceroviny žiadali o zriadenie školy už v roku 1929, avšak bolo im vyhovené až neskôr. V roku 1934 bol počet školopovinných detí 32, a tak školská stolica povolila zriadiť v Cerovinách dočasnú triedu pre všetky ročníky. Vyučovalo sa v prenajatých miestnostiach súkromných domov, zväčša priestorovo nevyhovujúcich. Obyvatelia osady preto prestavali bývalú sýpku a v roku 1961 pri príležitosti 50. výročia osídlenia Cerovín dostali žiaci novú školu. V súčasnosti už škola v Cerovinách nie je a deti navštevujú základnú školu v Nových Sadoch. 

Sila
Deti z obce Sila chodili do školy do Ašakerti (dnes Nové Sady) až do roku 1910. V Sile bola postavená škola v roku 1910 na podnet farára Jozefa Schurmana. Dedina darovala pozemok, školu postavil štát z kultúrneho fondu. 
V Sile detí pribúdalo a v školskom roku 1935/1936 rozšírili školu o jednu triedu, pretože zapísaných bolo 50 detí. V roku 1939 bola rozšírená trieda zrušená pre nedostatok rozpočtových potrieb štátnej školskej správy. 1. 9. 1942 bola štátna ľudová škola premenovaná na Rímsko-katolícku ľudovú školu. Od roku 1952 sa v kronike vedie ako jednotriedna škola, pretože žiaci piateho ročníka chodia na Národnú školu do Nových Sadov. 30. 8. 1972 bola škola v Sile zrušená a žiaci zo Sily začali chodiť do Základnej deväťročnej školy v Nových Sadoch.MATERSKÁ ŠKOLA

Nové Sady
Prvá zmienka o predškolskom zariadení sa v kronike uvádza z roku 1946/1947. Od 1. 10. sa zriadila v obci Ašakerť jednotriedna detská opatrovňa s výchovným jazykom slovenským (kaštieľ pri ZŠ). V roku 1948/1949 už nebola opatrovňa, ale materská škola. V tomto roku bola MŠ z budovy Strednej školy premiestnená do Národnej školy. V roku 1949/1950 sa sťahuje trieda MŠ z Národnej školy do štátnej budovy štátnych majetkov. V roku 1954/55 sa MŠ zo šalandy presťahovala do Evanjelickeho zborového domu. V roku 1961 sa MŠ presťahovala do časti Funcín, kde bola až do 17. 6. 1963. Potom bola presťahovaná do budovy kaštieľa (teraz sídlo firmy Monoprodukt). Prevádzka bola od 8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. K zmene došlo 13. 6. 1977, kedy sa začalo v Materskej škole variť. V roku 1985 sa MŠ presťahovala do novopostavenej budovy v ktorej sídli aj dnes. V roku 2006 došlo k vynoveniu a skrášleniu vonkajšieho objektu Materskej školy. Bola zastrešená terasa, ktorá má pre deti význam nielen v čase nepriaznivého počasia, ale i v čase letných horúčav. 

Sila
V roku 1972 sa uvoľnili priestory školy v Sile a v r. 1978 tu bola zriadená materská škola. Po jej zrušení v r. 1986 začalo časť detí navštevovať MŠ v Čabe a časť MŠ v Nových Sadoch.