Navigácia

Obsah

Užitočné webstránky

 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
Kancelária prezidenta SR: www.prezident.sk 
Národná rada SR: www.nrsr.sk
Úrad vlády SR: www.government.gov.sk alebo www.vlada.gov.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: www.telecom.gov.sk 
Ministerstvo financií SR:  www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR: www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR:  www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR: www.mosr.sk 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR: www.land.gov.sk 
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk 
Ministerstvo spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk 
Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk 
Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: www.build.gov.sk 
Ministerstvo zahraničných vecí SR: www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk 
Ministerstvo životného prostredia SR: www.enviro.gov.sk
Národný bezpečnostný úrad: www.nbusr.sk 
Protimonopolný úrad SR: www.antimon.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR: www.reserves.gov.sk 
Štatistický úrad SR: www.statistics.sk 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: www.geodesy.gov.sk 
Úrad jadrového dozoru SR: www.ujd.gov.sk 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR: www.normoff.gov.sk
Kataster na internete: www.katasterportal.sk 
Iné inštitúcie štátnej správy 
Fond národného majetku SR: www.natfund.gov.sk 
Kancelária verejného ochrancu práv: www.vop.gov.sk 
Najvyšší kontrolný úrad SR: www.nku.gov.sk 
Národná banka Slovenska: www.nbs.sk 
Slovenská akadémia vied: www.sav.sk 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: www.snslp.sk 
Slovenský metrologický ústav: www.smu.gov.sk 
Slovenský ústav technickej normalizácie: www.sutn.gov.sk 
Tlačová agentúra SR: www.tasr.sk
Úrad na ochranu osobných údajov SR: www.dataprotection.gov.sk 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: www.urso.gov.sk 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: www.uszz.sk 
Úrad pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk 
Úrad priemyselného vlastníctva SR: www.indprop.gov.sk 
 
Úrady samosprávneho kraja:

Banskobystrický samosprávny kraj: http://www.vucbb.sk/ 
Bratislavský samosprávny kraj: http://www.region-bsk.sk/ 
Košický samosprávny kraj: http://www.kosice-region.sk 
Nitriansky samosprávny kraj: http://www.unsk.sk 
Prešovský samosprávny kraj: http://www.vucpo.sk/ 
Trenčiansky samosprávny kraj: http://www.tsk.sk 
Trnavský samosprávny kraj: http://www.trnava-vuc.sk 
Žilinský samosprávny kraj: http://www.zask.sk 
Ústav pamäti národa: www.upn.gov.sk 
 
Ďalšie inštitúcie 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu: www.sario.sk
Slovenská kancelária poisťovateľov www.skp.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora: web.sopk.sk 
Slovenská živnostenská komora www.szk.sk
Slovenský zväz bytových družstiev www.szbd.sk
Združenie miest a obcí Slovenska: www.zmos.sk 
 
Iné dôležité stránky
Európska únia: www.europa.eu
Obchodný register SR: www.orsr.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra: www.apa.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav: www.shmu.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvar.sk
Ústredný portál verejnej správy: www.portal.gov.sk
Živnostenský register SR: www.zrsr.sk