Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyjadrenie k udalosti požiaru budovy Obecného úradu Nové Sady Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre 

Vyjadrenie k udalosti - ORHaZZ

 

Dňa 14. októbra sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa konal Benefičný koncert vokálnej skupiny VOISING, ktorého výťažok skupina venovala na odstránenie následkov požiaru v budove obecného úradu a na zariadenie materskej školy. Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov z tohto podujatia  je         2 502,55 EUR. Počas koncertu sa zbierali aj hračky, ktoré sa odovzdali do školy. Všetkým zúčastneným, darcom a vokálnej skupine VOISING zo srdca ĎAKUJEME. 

 

Finančné prostriedky vyzbierané na odstránenie následkov požiaru v budove obecného úradu a na zariadení materskej školy k 30.11.2018: 

Fyzické osoby : 3 911,91 EUR (pozn. vrátane finančných prostriedkov vyzbieraných počas Benefičného koncertu) 

Právnické osoby: 3 500,00 EUR 

Spolu: 7 411, 91 EUR. 

 

Finančné prostriedky vyzbierané na odstránenie následkov požiaru v budove obecného úradu a na zariadení materskej školy k 31.10.2018: 

Fyzické osoby : 3 152, 55 EUR (pozn. vrátane finančných prostriedkov vyzbieraných počas Benefičného koncertu) 

Právnické osoby: 1 500,00 EUR 

 

 

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

 

 

Obec Nové Sady v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

 

s názvom

“ Dobrovoľná zbierka na odstránenie následkov požiaru v budove obecného úradu a na zariadení materskej školy“

 

Usporiadateľ zbierky: Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340, DIČ: 2021102864

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na odstránenie následkov požiaru v budove obecného úradu a na zariadení materskej školy

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

 

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet Obce  Nové Sady vedený v Prima banke a. s., číslo IBAN: SK07 5600 0000 0009 8939 5015.
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Nových Sadoch do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka,  počas úradných hodín.

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 3. 10. 2018 do 30. 11. 2018 

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starosta obce na Obecnom zastupiteľstve v Nových Sadoch, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.novesady.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.

 

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 1. 10. 2018 uznesením č. 38/2018.

 

V Nových Sadoch dňa 1. 10. 2018

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Návrh darovacej zmluvy

 

            Požiar budovy Obecného úradu v Nových Sadoch , dňa 17. septembra 2018

            Fotogaléria požiar

            Fotogaléria požiar

           Fotogaléria požiar

          Fotogaléria požiar