Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie RÚVZ Nitra

Typ: ostatné
ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len,,RUVZ Nitra,,)
ako vecne a miestne príslušný orgán podl,a § 3 ods. I pism. c) v spojení s prílohou č. 1
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona 355/2007 Z.z.,,) z
dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej
republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. lll z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a
pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z
dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnisk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48
ods.4 písm. c),d),e) zákona č. 355/2OO7 Z.z. a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.71/1967Zb,,) a podľa bodu c) Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020
nariaďuje tieto opatrenia:
S účinnosťou od 12. septembra 2020 do 30. septembra 2020 nariaďuje nasledovné:
A)Podľa § 48 ods.4 pism. d) a e) zákona č.355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Nitra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.
Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých vŠetci úČastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 12 hodín.
B) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona číslo 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom aa právnickým osobám v okrese Nitra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.
C) Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:
-zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respirračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
-zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
-zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
-hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
-zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorázových papierových obrúskov,
-zákaz podávania rúk;
-zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
-zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
D) Podľa ustanovenia § 48 ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sa fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúci plavárne a kúpaliská v okrese Nitra nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50% zo stanovenej kapacity.
E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Nitra povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých l§žkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a paliatívnych návštev.
F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 prísm e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Nitra povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len "ZSS").
G) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkvi nariaďuje v okrese Nitra prijatie všetkých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.
H) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
I) RÚVZ Nitra odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb (prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí).
J) RÚVZ Nitra odporúča výrobným prevádzkárňam vypracovanie krízového plánu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19 a dodržanie všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR vzťahujúcich sa na prevádzky.
K) RÚVZ Nitra neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.

Príloha

Vytvorené: 14. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2020 11:43
Autor: Správce Webu