Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Užitočné webstránky

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy


Kancelária prezidenta SR: www.prezident.sk 


Národná rada SR: www.nrsr.sk


Úrad vlády SR: www.government.gov.sk alebo www.vlada.gov.sk


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: www.telecom.gov.sk 


Ministerstvo financií SR:  www.finance.gov.sk


Ministerstvo hospodárstva SR: www.economy.gov.sk


Ministerstvo kultúry SR:  www.culture.gov.sk


Ministerstvo obrany SR: www.mosr.sk 


Ministerstvo pôdohospodárstva SR: www.land.gov.sk 


Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk 


Ministerstvo spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk 


Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk 


Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk 


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: www.build.gov.sk 


Ministerstvo zahraničných vecí SR: www.foreign.gov.sk


Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk 


Ministerstvo životného prostredia SR: www.enviro.gov.sk


Národný bezpečnostný úrad: www.nbusr.sk 


Protimonopolný úrad SR: www.antimon.gov.sk


Správa štátnych hmotných rezerv SR: www.reserves.gov.sk 


Štatistický úrad SR: www.statistics.sk 


Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: www.geodesy.gov.sk 


Úrad jadrového dozoru SR: www.ujd.gov.sk 


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR: www.normoff.gov.sk


Kataster na internete: www.katasterportal.sk 

 


Iné inštitúcie štátnej správy 


Fond národného majetku SR: www.natfund.gov.sk 


Kancelária verejného ochrancu práv: www.vop.gov.sk 


Najvyšší kontrolný úrad SR: www.nku.gov.sk 


Národná banka Slovenska: www.nbs.sk 


Slovenská akadémia vied: www.sav.sk 


Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: www.snslp.sk 


Slovenský metrologický ústav: www.smu.gov.sk 


Slovenský ústav technickej normalizácie: www.sutn.gov.sk 


Tlačová agentúra SR: www.tasr.sk


Úrad na ochranu osobných údajov SR: www.dataprotection.gov.sk 


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: www.urso.gov.sk 


Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: www.uszz.sk 


Úrad pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk 


Úrad priemyselného vlastníctva SR: www.indprop.gov.sk 

 


 
Úrady samosprávneho kraja


Banskobystrický samosprávny kraj: http://www.vucbb.sk/ 


Bratislavský samosprávny kraj: http://www.region-bsk.sk/ 


Košický samosprávny kraj: http://www.kosice-region.sk 


Nitriansky samosprávny kraj: http://www.unsk.sk 


Prešovský samosprávny kraj: http://www.vucpo.sk/ 


Trenčiansky samosprávny kraj: http://www.tsk.sk 


Trnavský samosprávny kraj: http://www.trnava-vuc.sk 


Žilinský samosprávny kraj: http://www.zask.sk 


Ústav pamäti národa: www.upn.gov.sk 
 

 


Ďalšie inštitúcie 


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu: www.sario.sk


Slovenská kancelária poisťovateľov www.skp.sk


Slovenská obchodná a priemyselná komora: web.sopk.sk 


Slovenská živnostenská komora www.szk.sk


Slovenský zväz bytových družstiev www.szbd.sk


Združenie miest a obcí Slovenska: www.zmos.sk 

 


 
Iné dôležité stránky


Európska únia: www.europa.eu


Obchodný register SR: www.orsr.sk


Pôdohospodárska platobná agentúra: www.apa.sk


Slovenský hydrometeorologický ústav: www.shmu.sk


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvar.sk


Ústredný portál verejnej správy: www.portal.gov.sk


Živnostenský register SR: www.zrsr.sk