Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zámer na predaj budovy

                 Obec  Nové Sady

                   

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

V zmysle § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

 

Obec Nové Sady zverejňuje zámer  predaja budovy súp.č. 3 na pozemku  parc.č.563/22, (bez pozemku) v katastrálnom území Nové Sady firme RETIC, s.r.o. Nové Sady. Budova je vo vlastníctve Obce Nové Sady  LV č. 946,  katastrálne  územie Nové Sady. Túto budovu má od roku 1992 prenajatú a  užíva firma Retic, s.r.o. Nové Sady ako menšiu výrobnú prevádzku. Zastavaná plocha budovy je 194,12 m2. K predaju podľa osobitného zreteľa obec pristupuje z dôvodu, že budova si vyžaduje opravu, čo predstavuje značné finančné náklady a pre obec je takéto riešenie nerentabilné. Pozemok pod budovou a priľahlé pozemky nie sú vo vlastníctve obce. Sú vo vlastníctve súkromných osôb.

 

Zámer predaja budovy bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nových Sadoch dňa 22.11.2017 uznesením číslo 47/2017 za cenu 30 000,- €.

 

V zmysle §9a, ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zverejnené: 24.11.2017

 

 

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 11. 12. 2017

Späť