Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 15x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 27x

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 24x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 18x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 38x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 38x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 32x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 53x

VZN č.21 o výške dotácie na prevádzku na dieťa MS Stiahnuté: 37x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 36x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 36x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 37x

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 37x

VZN č. 27 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 29x

VZN č. 28 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Stiahnuté: 47x

VZN č.29-2014 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Stiahnuté: 38x

Dodatok č. 6 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 28x

VZN č .312014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 37x

VZN č.32 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 26x

VZN č. 33 trhový poriadok Stiahnuté: 29x

Stránka