Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 49x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 69x

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 50x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 45x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 66x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 68x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 59x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 80x

VZN č.21 o výške dotácie na prevádzku na dieťa MS Stiahnuté: 58x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 63x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 60x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 65x

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 57x

VZN č. 27 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 52x

VZN č. 28 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Stiahnuté: 73x

VZN č.29-2014 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Stiahnuté: 66x

Dodatok č. 6 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 49x

VZN č .312014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 61x

VZN č.32 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 48x

VZN č. 33 trhový poriadok Stiahnuté: 50x

Stránka