Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 40/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 19x

Dodatok č. 8 k VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nové Sady Stiahnuté: 11x

Dodatok č. 9 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 42x

VZN č. 39/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 46x

VZN č. 16-2005 Stiahnuté: 115x

Dodatok č.8 k VZN č.20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 128x

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nové Sady Stiahnuté: 109x

Dodatok č. 7 k VZN č. 20 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 113x

VZN obce - všeobecne záväzné nariadenia - VZN č. 37-2016 o školskom obvode Stiahnuté: 127x

VZN č. 36-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 160x

VZN č. 14 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 126x

VZN č. 20 s dodatkami o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 143x

VZN č.21 o výške dotácie na prevádzku na dieťa MS Stiahnuté: 115x

VZN č.22 územný plán Stiahnuté: 117x

VZN č. 24 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuté: 117x

VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 135x

VZN č. 25 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov Stiahnuté: 116x

VZN č. 27 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 111x

VZN č. 28 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Stiahnuté: 142x

VZN č.29-2014 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Stiahnuté: 143x

Stránka